stäng x ToFindOut Logo Start Integrity Due Diligence tema: korruption ToFindOut IDD Varför ToFindOut Kontakt en

phone_iphone +46 (0) 8-611 10 20 mail_outline info@tofindoutidd.se laptop_mac tofindoutidd.se pin_drop Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm, Sweden

ToFindOut Integrity Due Diligence

It’s Better to Know
arrow_drop_down

En riskbaserad approach

Integrity Due Diligence

Integrity due diligence Integrity due diligence (IDD), inhämtande av oberoende information för att förstå integritets- och korruptionsrisker med en motpart eller tredje part, har aldrig varit viktigare än nu. Ett aktivt arbete för att minska riskexponering, möta compliance-krav, undvika böter och, inte minst, förlora framtida affärer ligger högst på en majoritet globala företags CSR-agendor.

Lokalt och globalt Strängare regelverk och krav på regelefterlevnad, i Sverige, EU och resten av världen, innebär att företag måste redovisa hur man motverkar korruption inom sin verksamhet. Skyhöga böter och fallande börsvärden är möjliga konsekvenser. Detta gäller nordiska bolag på den globala marknaden såväl som för internationella investerare inom Norden.

Oberoende information Vår kundnytta ligger i vår snabba och precisa process där vår research kompletterar, förtydligar, checkar av och summerar grundläggande oberoende information som gör det möjligt att ligga steget före och vara informerad om de eventuella integritetsrisker våra kunders motparter kan utgöra, inte minst i samband med stora transaktioner som M&A, börsnoteringar eller joint ventures (JV).

tema: korruption »

Korruption

Svenska företag bör inte ta seden dit de kommer

Skärpta regler och alltmer komplexa regleringar från tillsynsmyndigheter och rättsväsenden världen över innebär en utmaning för företag att hålla jämna steg, inte minst vad gäller transparens och KYC- och AML-regler. Att känna sin kund eller motpart, den man gör affärer med, har blivit allt viktigare för att undvika potentiellt stränga bötesstraff men också för att skydda företagets rykte och varumärke från att förknippas med någon form av illegala eller oetiska aktiviteter såsom korruption, mutor och pengatvätt.

Svenska storbolag dömdes nyligen av amerikanska myndigheter att betala mycket stora bötesbelopp för misstänkta mutor och korruption, utan att förseelserna skett på amerikansk mark, vilket illustrerar vikten av att ha fungerande rutiner, regelverk och – viktigast - att dessa efterlevs. Att hävda att det är så man gör affärer i andra länder, att det är en del av ett lands kultur, räcker inte längre som försvar. Därför borde svenska företag som investerar i framför allt tillväxtmarknader inte ta ”seden” dit de kommer, även om det rör sig om marknader som hamnar långt ner på Transparency Internationals (TI) Corruption Perception Index 2015.

Det finns möjligen en uppfattning i många företag att nolltolerans mot mutor försvårar chanserna att vinna kontrakt, då man tävlar med företag från länder med mindre kontroll och tillsyn såsom Brasilien, Kina, Mexiko eller Ryssland.

Vissa sektorer är mer mottagliga för korruption och mutor än andra, globalt sett; bygg, olja och gas och försvarsindustrin är speciellt drabbade. Omfattningen av den globala korruptionen inom särskilt olja och gas är emellanåt häpnadsväckande.
Fortsättning »

Korruption

Svenska företag bör inte ta seden dit de kommer

Inget land i världen är fritt från korruption och några har större och mer svårhanterliga problem än andra. Inte heller är vi i västvärlden fria från korruption på hemmaplan; medan Sverige rankas nr 3 på TI:s Index finns anklagelser om att svenska, och andra företag från OECD-länder istället ”exporterar” korruptionen utomlands, något som de senaste månadernas uppmärksammade skandaler illustrerar.

Svenska regeringar har de senaste åren fått kritik för bristande tillämpning av internationella anti-korruptionskonventioner och avsaknad av kraftfull och effektiv reglering; exempelvis är beloppsgränsen för företagsböter 10 miljoner kronor, en oansenlig siffra för ett stort företag; och kravet på dubbel straffbarhet kringskär möjligheterna att ställa svenska företag till svars för korruption utomlands.

Sveriges lagstiftning, om än fortfarande bristfällig, har dock skärpts och regeringen ska granska nuvarande regler och lagstiftning – en ”bred genomgång” för att ta itu med de aspekter som har varit föremål för kritik av internationella organisationer.

Utvecklingen går troligen mot en harmonisering av regelverk och lagstiftning i enlighet med Europeiska kommissionens krav, och möjligen i riktning mot tuffare tillämpning i likhet med USA:s Foreign Corrupt Practices Act och Storbritanniens UK Bribery Act. Problemet med den något slappa svenska tillämpningen har att göra med att anti-korruption och anti-mutor inte har prioriterats tillräckligt. Det finns tecken på att detta är på väg att ändras och för svenska företag kan det få konsekvenser då krav på regelefterlevnad och hållbarhet beivras i större utsträckning.
Fortsättning »

Korruption

Svenska företag bör inte ta seden dit de kommer

Men korruption handlar inte bara om regelefterlevnad och böter. Korruption urholkar ett lands ekonomi, institutioner och rättssystem – den mänskliga kostnaden är oerhörd. Inte för inte går korruption hand i hand med militära konflikter och förödande ojämlikhet och fattigdom.

Svenska företag bör inte ta seden dit de kommer. Läs mer om korruption:
DN - Sluta mesa om korruptionen Damberg launch
Transparency Internationals (TI) Corruption Perception Index 2015 launch
Unaoil: the Company That Bribed the World launch
World’s ”Least corrupt” Nations Fail to Police Bribery Abroad launch
Är dessa frågor aktuella i er organisation? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Användningsområde

ToFindOut - Integrity Due Diligence

Regelefterlevnad ToFindOuts IDD fokuserar på att identifiera risker som allt som oftast inte hittas under den ”vanliga” due diligence-processen, och kompletterar denna genom att fokusera på både objektet och dess nyckelpersoner utifrån ett riskperspektiv.

Med ToFindOuts IDD-tjänster identifierar, värderar och minskar våra kunder sin riskexponering vad gäller frågor som rör internationella och nationella tillsyns- och myndighetslistor och antikorruptions-regelverk, och får understöd i sin efterlevnad av KYC- och AML-direktiv.

DESKTOP INTELLIGENCE Vi erbjuder IDD desktop intelligence-rapporter om företag eller individer som anpassas efter ditt företags specifika behov och som tar hänsyn till er motparts riskprofil. Vår analys och research fyller kunskapsluckorna och hjälper till att tillfredsställa krav från tillsynsmyndigheter, samtidigt som affärsprocessen görs mer transparent.

RISKOMRÅDEN »

Riskområden

ToFindOut - Integrity Due Diligence

Red flags Våra IDD-rapporter fokuserar på att hitta ”röda flaggor” hos motparten eller dess nyckelpersoner som skulle kunna utgöra en risk för ditt företags rykte och integritet eller finansiella stabilitet.

Exempel på ”red flags” kan omfatta: att vara föremål för utredning av myndigheter; inblandning i korruption eller bedrägeri; illegala, ohederliga eller oetiska aktiviteter; dåligt rykte inom affärsvärlden; involvering i offentliga kontroverser; avsaknad av adekvat compliance-program; ”oortodox” bolagsstruktur; eller oklar eller icke transparent ägarstruktur.

Informationsanalys Information som inhämtas och analyseras i våra rapporter är bland annat:
keyboard_arrow_rightSanktions-, varnings- och tillsynslistor
keyboard_arrow_rightPolitisk exponering (s.k. PEP)
keyboard_arrow_rightNegativ profil i media och press
keyboard_arrow_rightStatliga intressen och/eller inflytande
keyboard_arrow_rightRättsärenden och juridiska tvister
keyboard_arrow_rightFöretagsstruktur och ägarskap (inkl. faktisk ägare - Beneficial Owner, BO – och skatteparadis)
keyboard_arrow_rightNyckelpersoner med fokus på bakgrund och track record

Kundcase »

Kundcase

ToFindOut - Integrity Due Diligence

#1 Counterparty Screening En utländsk kund, en tysk private equity-firma, var i inledningsfasen av ett förvärv av ett svenskt teknologiföretag, och önskade få en fördjupad förståelse för eventuell integritetsrisk företaget och dess nyckelpersoner kunde utgöra. Vår kund hade tagit del av rykten om juridiska processer gentemot motpartens nyckelpersoner, och bad ToFindOut en oberoende kontroll, samt ta reda på om det fanns fler orosmoment hos motparten som skulle kunna påverka affären negativt och orsaka skada på vår kunds rykte och varumärke. ToFindOut genomförde en Counterparty Screening av motparten och dess nyckelpersoner - en analys av möjliga riskfaktorer - och gav vår kund nödvändig information som kompletterade dess formella due diligence.

#2 Grundläggande screening av tredje part En svensk kund, ett telekombolag, gav ToFindOut i uppdrag att screena ett stort antal underleverantörer, partners och annan tredje part baserade i Ryssland och andra länder, i syfte att möta allt strängare krav på regelefterlevnad – compliance – och för att säkerställa att dessa inte har varit involverade i olagliga aktiviteter såsom pengatvätt, mutor, förskingring eller finansiering av terrorism. Denna grundläggande screening innefattade sökningar i specialistdatabaser som samlar information från tillsynsmyndigheter och rättsväsenden över hela världen. Vi sökte också i databaser och källor som innehåller information om företags ägarstrukturer och egentlig ägare, i avsikt att möta KYC-krav.

Varför ToFindOut

1. Kapacitet och effektivitet ToFindOut’s team består av konsulter med mångårig erfarenhet av research på både lokal och internationell nivå, med fokus och kompetens för de frågor som är angelägna inom ramen för IDD. Teamet understödjer din egen investeringsanalys med fakta och research som kompletterar, förtydligar och summerar oberoende information och därmed skapar effektivitet till er affär.

2. Code of Conduct Precis som våra kunder lever vi på ToFindOut efter värderingar som vägleder oss i vardagen. Denna kultur präglar även våra externa relationer – vi är ytterst noga med att följa gällande lagar och regler och vi värnar om ett etiskt förhållningssätt till våra uppdragsgivare och samarbetspartners. ToFindOut behandlar all information som erhålls genom våra uppdrag med konfidentialitet och enligt våra riktlinjer för informationssäkerhet, utarbetade i enlighet med god branschpraxis.

3. Kvalitetssäkrad leveransmetodik På ToFindOut arbetar vi efter en beprövad metodologi med strikt kvalitetskontroll där vi samlar in information genom desktop-research och sökningar i publika källor, offentliga register och specialistdatabaser. Vi hanterar informationskällor och inhämtad information analytiskt, metodiskt och objektivt, med målet att svara på våra kunders frågor och ge mervärde till vår kunds affär. Vårt kontinuerliga kvalitetsutvecklingsarbete skapar möjligheter att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen vid varje givet tillfälle och behov, utan att ge avkall på kvalitet.

Kontakta oss

Är dessa frågor aktuella för er organisation? Fyll i och skicka formläret nedan, så återkommer vi inom kort.
Företag:
Namn:
E-postadress:
Meddelande:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Nyhetsbrevet, med branschaktuell information och nyheter, skickas cirka sex gånger per år.
Företag:
Namn:
E-postadress:
Är dessa frågor aktuella för er organisation? Kontakta oss så berättar vi mer!

phone_iphone +46 (0) 8-611 10 20
mail_outline info@tofindoutidd.se
laptop_mac tofindoutidd.se
pin_drop Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm
Sweden
ToFindOut IDD är en del av ToFindOut AB.
phone_iphone +46 (0) 8-611 10 20 mail_outline info@tofindoutidd.se laptop_mac tofindoutidd.se pin_drop Barnhusgatan 3
111 23 Stockholm, Sweden